ലോക്ഡൗണിന്റെ അനന്തര ഫലം പഠിക്കാൻ സമയമായി - Muthoot FinCorp
×
Register Now for Loan From Home!

News

ലോക്ഡൗണിന്റെ അനന്തര ഫലം പഠിക്കാൻ സമയമായി

13-Apr-2020

ലോക്ഡൗണിന്റെ അനന്തര ഫലം പഠിക്കാൻ സമയമായി

‘ക്രിയാത്മകമായതുടർനടപടികളിലേക്ക്കടക്കേണ്ടസമയംഅതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു…’കോവിഡ് 19 മൂലംരാജ്യത്തുവന്നഅപ്രതീക്ഷിതമാന്ദ്യത്തെകുറിച്ചുംതുടർനടപടികളിലൂടെഎങ്ങനെഈആപൽഘട്ടംഒരുമിച്ച്തരണംചെയ്യാംഎന്നുംമനോരമഓൺലൈനുമായുള്ളഅഭിമുഖത്തിൽമുത്തൂറ്റ്പാപ്പച്ചൻഗ്രൂപ്പിന്റെചെയർമാനുംമാനേജിംഗ്ഡയറക്ടറുമായതോമസ്ജോൺമുത്തൂറ്റ്വിശദീകരിക്കുന്നു.

Originally Posted on
Sprite Image

Beware of fraudulent job consultants

It has been brought to our notice that certain individuals are receiving fraudulent emails, phone calls, and messages, etc, about job vacancies with Muthoot FinCorp and they are also being asked to deposit money in certain bank accounts.

Please be informed that such communications and practices are completely mala fide and sent with an intent to defraud the public and bring disrepute to the goodwill of our Company. Our Company does not ever demand any fee/money against recruitment nor for the application/interview process.

The public at large is hereby cautioned not to be misled by any such communications received through emails, message or any other communication mode.

Please contact us for further information about the genuineness or otherwise of such communications at:

Muthoot FinCorp Ltd.

MG Road, Near Spencer's, Trivandrum - 695 039

Phone: 0471 4911550 / 0471 4911430

Email: [email protected]

172.69.63.83